קופת גמל גל

קופת הגמל –גל, הינה קופת גמל המיועדת לעובדי הוראה החברים בהסתדרות המורים הארצית. קופה זו מיועדת הן לעמיתים שכירים והן לעמיתים עצמאיים, והיא הוקמה בשנת 1998. קופת גמל גל, מנוהלת על ידי גל-ניהול קופות גמל לעובדי הוראה, ובקופה קיימים שני מסלולי השקעה הכוללים את המסלול הכללי ואת מסלול אגרות החוב ללא מניות. במסגרת קופת גמל גל, הניכויים לקופה הינם בגין המרכיב הלא פנסיוני של שכר המורה (העמית), כאשר שיעורי הניכויים לקופה עומדים על 5% תגמולי שכר העובד ו-5% תגמולי מעביד.  

תיקי ההשקעות בקופת גמל גל מנוהלים על ידי פסגות –בית השקעות, כאשר נכסי הקופה מוחזקים במשמורת בחברת פועלים סהר, וחשבונות עמיתי הקופה מתופעלים על ידי הבנק הבינלאומי הראשון. מיום ה-1.1.2008, קופת גמל גל הינה קופת גמל לא משלמת לקצבה.

במסגרת שינויים אשר נערכו בתקנון הקופה, הורחבו מסלולי החיסכון מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לתגמולים ופיצויים, וכמו כן, הורחבה האפשרות של עמיתי הקופה לבחור ולהשקיע את כספם במסלול השקעות סולידי שהוא מסלול האג"ח ללא מניות.


הלוואות לעמיתי קופת גמל גל

בנק מסד מעמיד לרשות עמיתי קופת גמל גל, מסלול הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. סכום ההלוואה העומד לרשות עמיתי הקופה הינו עד 75% מגובה צבירת הכספים בקופה, או לחילופין, עד 15,000 שקלים. תקופת ההלוואה מועמדת לעמיתי הקופה משנה ועד 5 שנים, בריבית משתנה בשיעור פריים של מינוס 1%.


קופת גמל גל- אמנת שירות

גל-ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה החברה המנהל בנאמנות את קופת הגמל גל, והיא פועלת למתן שירות מקצועי, איכותי ואמין לכלל עמיתי הקופה. במסגרת אמנת השירות עליה חתומה החברה תמצאו את הסעיפים הבאים:

מתן שירות ברמה נאותה לכל עמית, יחס הוגן, אדיב ומכובד לכלל עמיתי הקופה, שמירה והגנה על פרטיות הלקוח, קיום תקשורת זמינה ויעילה עם עמיתי הקופה, מתן מענה מקצועי לכל עמיתי הקופה בהתאם ללוחות הזמנים ומדיניות החברה, העמדת כל המידע המקצועי הרלוונטי לעמיתי הקופה במסגרת אתר האינטרנט אותו מפעילה חברת גל- ניהול קופות גמל לעובדי הוראה.


קופת גמל גל- פירוט נכסי הקופה לסוף שנת 2012

להן פירוט של נכסי הקופה ליום 31.12.2012:

מזומנים ושווי מזומנים- 4.07% מסך נכסי הקופה, אגרות חוב ממשלתיות סחירות- 39.52% מסך נכסי הקופה, אח"ג קונצרניות סחירות -19.40%, מניות וניירות ערך סחירים 30.57%, פיקדונות והלוואות 2.53%, השקעות אחרות- 3.91%. יתרת נכסי הקופה לסוף שנת 2012 נאמד ב- 1,429,429 שקלים, כאשר שיעור הנכסים הנזילים בקופה הינו 10.70%.

התשואה הנומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול עמדה בסוף שנת 2012 על 7.87%, כאשר התשואה הנומינלית נטו אחרי ניכוי דמי ניהול עמד על 7.62%. התשואה השנתית הממוצעת לשנים 2009 -2012 עמדה על 8.68%.